Valikko
Hauhon Säästöpankkisäätiö
Säännöt - Hauhon Säästöpankkisäätiö

Säännöt

Hauhon Säästöpankkisäätiön säännöt

Hauhon Säästöpankkisäätiön toiminta on tarkoin määriteltyä. Säätiön säännöissä määritellään muun muassa säätiön tarkoituksen toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Hauhon Säästöpankkisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Hauhon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hauho.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino Hauhon alueella. Säätiön tarkoituksena on myös Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen, ottaen huomioon Hauholainen tausta.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

4 § Säätiön omaisuus

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu perustettavan Kantasäästöpankki Oy –nimisen säästöpankkiosakeyhtiön koko osakekannan muodostavista yhteensä 60.000 A-sarjan osakkeesta, jotka Hauhon Säästöpankki saa vastineeksi liiketoimintansa luovutuksesta Kantasäästöpankki Oy –nimiselle säästöpankkiosakeyhtiölle.

Säätiön omaisuudesta kuuluu sitä perustettaessa 66 % peruspääomaan ja 34 % käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

Säätiö on oikeutettu luovuttamaan vastineeksi saamansa osakkeet niiden käyvästä hinnasta. Osakkeiden luovuttaminen ei saa haitata perustetun Kantasäästöpankki Oy –nimisen säästöpankkiosakeyhtiön liiketoimintaa.

5 § Säätiön omaisuuden hoito

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö ei saa harjoittaa liike-toimintaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin.

6 § Säätiön toimielimet

Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 63 vuotta.

7 § Valtuuskunta

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 30 jäsentä. Säätiön hallituksen jäsen tai asiamies ei saa olla valtuuskunnan jäsen. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain valtuuskunnalle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

Säätiön ensimmäisenä valtuuskuntana toimivat säädekirjassa määrätyt henkilöt. Heidän toi-mikautensa päättyy, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen valtuuskunnan varsinainen kokous on valinnut säätiölle uuden valtuuskunnan. Tuolloin valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi tulee määrätä niin, että jäsenistä on seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa kolmasosa.

8 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on valvoa ja tukea säätiön toimintaa.

9 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen maalis-toukokuussa.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja taikka hallitus viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta valtuuskunnan jäsenille lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä.

10 § Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheen;
4. päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista;
5. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
6. valitaan valtuuskunnan jäsenet;
7. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa;
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
9. valitaan hallituksen jäsenet;
10. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
11. käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioksi;
12. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja;
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

11 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja hallituksen valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa vähintään kolmasosa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi vähintään kolmasosana.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet on mainittu säädekirjassa. Heidän toimikautensa päättyy, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen valtuuskunnan varsinainen kokous on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tuolloin valittavien hallituksen jäsenten toimikausi tulee määrätä niin, että jäsenistä on seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa kolmasosa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sikäli kuin niitä ei näissä säännöissä ole uskottu valtuuskunnalle.

Säätiön varojen sijoittamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta päättää hallitus edellä 4 §:ssä mainituin rajoituksin.

13 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

14 § Pöytäkirja

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

15 § Säätiön asiamies

Säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamieheksi on valittava Oma Säästö-pankki Oy:n esimiehenä Kanta-Hämeessä toimiva henkilö tai Hauhon tai Rengon Säästö-pankkisäätiön hallinnon jäsen.

Asiamiehen tehtävänä on säätiön juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

16 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen, asiamiehen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa. Asiamies kirjoittaa toiminimen yksin.

17 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 33 tai 34 §:issä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

18 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

19 § Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät ilmoitukset

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenen, asiamiehen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivy-tyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

20 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta päättää valtuuskunta. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) valtuuskunnan kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Säätiön sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

21 § Lakkautetun säätiön varojen käyttö

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästäväisyyttä ja taloudellista kasvatusta edistäviin ja Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin. Säätiötä lakkautettaessa otetaan huomioon säätiön Hauholainen tausta.